امروز : سه شنبه، 24 فروردین 1400

رنگ ها در html

تعداد بازدید: 50

رنگهای HTML با نام رنگهای از پیش تعیین شده یا با مقادیر RGB ، HEX ، HSL ، RGBA یا HSLA مشخص می شوند.

نام رنگ ها

در HTML می توان با استفاده از نام رنگ ، رنگی را مشخص کرد:

Tomato
Orange
DodgerBlue
MediumSeaGreen
Gray
SlateBlue
Violet
LightGray
crimson

 

<h1 style="color:Tomato;">Hello World</h1>
<p style="color:DodgerBlue;">Lorem ipsum...</p>
<p style="color:MediumSeaGreen;">Ut wisi enim...</p> 

رنگ پس زمینه

می توانید رنگ پس زمینه را برای عناصر HTML تنظیم کنید:

<h1 style="background-color:DodgerBlue;">Hello World</h1>
<p style="background-color:Tomato;">Lorem ipsum...</p> 

رنگ متن

می توانید رنگ متن را تنظیم کنید:
سلام دنیا

Lorem ipsum dolor sit amet، consectetuer adipiscing elit، sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

با توجه به حداقل فعالیتهای تجاری ، تمرینات نوسترود ، لوبورتیس ، حساسیت و تمایل مجدد به عنوان کالای دیگر نتیجه می گیرد.

رنگ لبه

می توانید رنگ حاشیه ها را تنظیم کنید:

سلام دنیا!

<h1 style="border:2px solid Tomato;">Hello World</h1>
<h1 style="border:2px solid DodgerBlue;">Hello World</h1>
<h1 style="border:2px solid Violet;">Hello World</h1> 

مقادیر رنگی

در HTML ، رنگها همچنین می توانند با استفاده از مقادیر RGB ، مقادیر HEX ، مقادیر HSL ، مقادیر RGBA و مقادیر HSLA مشخص شوند.

<h1 style="background-color:rgb(255, 99, 71);">...</h1>
<h1 style="background-color:#ff6347;">...</h1>
<h1 style="background-color:hsl(9, 100%, 64%);">...</h1>

<h1 style="background-color:rgba(255, 99, 71, 0.5);">...</h1>
<h1 style="background-color:hsla(9, 100%, 64%, 0.5);">...</h1> 

سید خلیل حسینی


  • برنامه نویس فول استک پی اچ پی و لاراول
  • پلاگین نویسی وردپرس