امروز : سه شنبه، 24 فروردین 1400

آموزش html - ویژگی style

تعداد بازدید: 40

از ویژگی style برای افزودن نحوه نمایش به یک عنصر مانند رنگ ، قلم ، اندازه و موارد دیگر استفاده می شود.

مثلاً: متن قرمز، متن آبی، متن بولد و ...

ویژگی سبک یا style

تنظیم سبک یک عنصر HTML می تواند با ویژگی style انجام شود.

ویژگی سبک HTML به صورت زیر نوشته می شود:

<tagname style="property:value;"></tagname>

این property یک ویژگی CSS است. value یک مقدار CSS است.

در بخش آموزش CSS بیشتر آن را خواهید آموخت.

رنگ پس زمینه

ویژگی CSS background-color رنگ پس زمینه را برای یک عنصر HTML تعریف می کند.

مثال زیر رنگ پس زمینه را برای کل صفحه آبی می کند:

<body style="background-color:blue;">

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body> 

یا مثال زیر:

<h1 style="background-color:blue;">This is a heading</h1>
<p style="background-color:tomato;">This is a paragraph.</p>

رنگ متن

ویژگی رنگ CSS رنگ متن را برای یک عنصر HTML تعریف می کند:

<h1 style="color:blue;">This is a heading</h1>
<p style="color:red;">This is a paragraph.</p> 

فونت ها

ویژگی CSS font-family فونت مورد استفاده برای یک عنصر HTML را تعریف می کند:

<h1 style="font-family:verdana;">This is a heading</h1>
<p style="font-family:courier;">This is a paragraph.</p> 

برای افزودن فونت فارسی دلخواه از آموزش های css استفاده کنید.

اندازه متن

خاصیت اندازه فونت CSS اندازه متن را برای یک عنصر HTML تعریف می کند:

<h1 style="font-size:300%;">This is a heading</h1>
<p style="font-size:30px;">This is a paragraph.</p>

تراز متن یا text-align

این ویژگی CSS  ترازبندی متن را برای یک عنصر HTML را تعریف می کند:

<h1 style="text-align:center;">Centered Heading</h1>
<p style="text-align:center;">Centered paragraph.</p> 

سید خلیل حسینی


  • برنامه نویس فول استک پی اچ پی و لاراول
  • پلاگین نویسی وردپرس