0 دیدگاه تعداد بازدید: 7
ادامه مطلب

جملات ناب

شما به خاطر این که پولی ندارید فقیر نیستید، بلکه اگر آرزویی نداشته باشید فقیر هستید. “رندی گیج”