امروز

دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

جملات ناب

هیچ کس نابغه متولد نمی شود، بلکه نابغه می شود. سیمون دو بووار