امروز

شنبه ۵ بهمن ۹۸

مطالب تصادفی

ابتدا وارد phpmyadmin شده و در قسمت sql کد زیر را می نویسیم:

SET  @num := 0;

UPDATE posts SET id = @num := (@num+1);

ALTER TABLE posts AUTO_INCREMENT =1;

این کد باعث می شود idهای جدول posts ریست شده و از عدد 1 شماره گذاری شوند.

ادامه مطلب

دستور INSERT INTO SELECT

دستور INSERT INTO SELECT، داده ها را از یک جدول کپی کرده و آن را در جدول دیگری قرار می دهد. البته نکته ی مهمی را باید مد نظر قرار داد، این است که دستور INSERT INTO SELECT زمانی کار خواهد کرد که نوع داده ی در جدول مبدا و مقصد یکی باشد.
نحوه نوشتن دستور INSERT INTO SELECT

وقتی می خواهیم تمام ستون ها را از یک جدول به جدول دیگر کپی کنیم:

INSERT INTO table2
SELECT * FROM table1
WHERE condition;

وقتی قرار است تنها چند ستون را از یک جدول به جدول دیگری کپی کنیم:

INSERT INTO table2 (column1, column2, column3, ...)
SELECT column1, column2, column3, ...
FROM table1
WHERE condition;
ادامه مطلب

جملات ناب

هر گاه خود را در کنار اکثریت می بینی، وقت آن رسیده که متوقف شوی و تأمل کنی. مارک تواین

مطالب پربازدید

جدیدترین مطالب