برای تعریف یک متغیر در php استفاده از علامت $ کافی است اما گاهی قبل از  متغیر از کلمه کلیدی global استفاده می شود. اما کاربرد آن چیست؟ وقتی یک تابع بنویسیم متغیرهایی که داخل آن تعریف می شوند محلی هستند و اگر بخواهیم از متغیرهایی که خارج از تابع هستند استفاده کنیم، راه حل آن استفاده از کلمه کلیدی global است. به مثال زیر توجه کنید:


<?php
$a = 1;
$b = 2;

function Sum()
{
    global $a, $b;

    $b = $a + $b;
}

Sum();
echo $b;
?>