برای بدست آوردن تاریخ و زمان ایران با php می توان از کد زیر استفاده نمود.

    date_default_timezone_set('Asia/Tehran');
    $now = date('Y-m-d H:i:s');

نتیجه نمونه:

2019-09-19 21:43:23