ابتدا وارد phpmyadmin شده و در قسمت sql کد زیر را می نویسیم:

SET  @num := 0;

UPDATE posts SET id = @num := (@num+1);

ALTER TABLE posts AUTO_INCREMENT =1;

این کد باعث می شود idهای جدول posts ریست شده و از عدد 1 شماره گذاری شوند.