برای قرار دادن css و javascript از توابع زیر استفاده می کنیم:
wp_enqueue_scripts : برای لود کردن داخل پنل ادمین
admin_enqueue_scripts : برای لود کردن در قالب اصلی فرانت اند
 

function skillapp_css(){
    wp_register_style('sh_css', plugins_url('assets/css/styles.css', __FILE__), false, 1.1);
    wp_enqueue_style('sh_css');
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'skillapp_css' );