در این آموزش می خواهیم دیتاهای خود را از طریق فرم html گرفته توسط php به دیتابیس وارد کنیم.

توضیحات: برای اتصال به پایگاه داده ها سه روش mysql ، mysqli و pdo وجود دارد که بهترین آنها pdo است. در این آموزش به mysqli این کار را انجام خواهیم داد ولی اصول کار برای بقیه روش ها هم تقریبا همین است. ابتدا یک فرم html  می سازیم و از طریق input داده هایی که وارد شده را با  php دریافت می کنیم و در پایگاه داده خود ذخیره می کنیم. در این آموزش اتصال با localhost و زمپ انجام شده است. در زمپ یوزر را روت و بدون رمز تنظیم می کنیم.

خب! فرض کنید کد زیر را داریم:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Add Record Form</title>
</head>
<body>
<form action="insert.php" method="post">
  <p>
    <label for="firstName">First Name:</label>
    <input type="text" name="first_name" id="firstName">
  </p>
  <p>
    <label for="lastName">Last Name:</label>
    <input type="text" name="last_name" id="lastName">
  </p>
  <p>
    <label for="emailAddress">Email Address:</label>
    <input type="text" name="email" id="emailAddress">
  </p>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>
</body>
</html>

حالا برای اتصال به پایگاه داده باید کد زیر را بنویسید:

<?php
    //$con=mysqli_connect("localhost","root","","ecommerce");

    $servername = "localhost";

    $username = "root";

    $password = "";

    $dbname = "ecommerce";

    // Create connection

    $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

    // Check connection

    if ($conn->connect_error) {

        die("Connection failed: " . $conn->connect_error);

    }

?>

در این مرحله داده ها را از اچتمل گرفته و در متغیر ذخیره می کنیم:

// Escape user inputs for security
$first_name = mysqli_real_escape_string($link, $_REQUEST['first_name']);
$last_name = mysqli_real_escape_string($link, $_REQUEST['last_name']);
$email = mysqli_real_escape_string($link, $_REQUEST['email']);

و حالا نوبت ذخیره داده ها در دیتابیس است:

// Attempt insert query execution
$sql = "INSERT INTO persons (first_name, last_name, email) VALUES ('$first_name', '$last_name', '$email')";

if(mysqli_query($link, $sql)){
  echo "Records added successfully.";
} else{
  echo "ERROR: Could not able to execute $sql. " . mysqli_error($link);
}
 
// Close connection
mysqli_close($link);

پایان!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جملات ناب

هیچ وقت تسلیم نشو. هیچ کس نمی تواند تو را شکست دهد اگر تسلیم نشوی. رابرت فریگنو